24

JUNI

24

JUNI

24

JUNI

24

JUNI

BLOG

Wat kunnen verenigingen en stichtingen leren van het bedrijfsleven?

Door Erik Thier

 

Waarom zijn patiëntenorganisaties georganiseerd zoals ze zijn georganiseerd? En kunnen we iets leren van andere organisatievormen?

 

Als ik naar de taakverdeling binnen het bestuur van de meest patiëntenorganisaties kijk dan lijken die erg veel op elkaar. Een veel voorkomende indeling is:

 

 • Voorlichting
 • Communicatie
 • Financiën
 • Externe contacten
 • Redactie
 • Belangenbehartiging

BLOG

BLOG

Benieuwd hoe HOB

jouw organisatie kan ondersteunen bij het verbeteren van je organisatiemodel?

Wat daarbij opvalt is dat de portefeuilles sterk taakgericht zijn. De portefeuille beschrijft eigenlijk al precies wat er moet worden gedaan (Voorlichting geven, communiceren, de boekhouding voeren, etc.). En bijna alle portefeuilles hebben te maken met de producten die een patiëntenorganisatie levert op het gebied van Voorlichting, Belangenbehartiging en Lotgenotencontact.

 

De vraag is of er met deze taakverdeling alle relevante aandachtsgebieden (voldoende) aan de orde komen. En daarbij kunnen we misschien wat leren van het bedrijfsleven.

 

Een klassieke indeling van aandachtsgebieden binnen ondernemingen ziet er als volgt uit:

 

 • Strategie
 • Marketing
 • Sales
 • Productie
 • Administratie (waaronder financiën)
 • Human Resources
 • Research en Development

 

Wat daarbij direct opvalt is dat het maken van de producten door de onderneming maar één van de zeven aandachtsgebieden betreft. Er is een breed gedragen besef dat de andere aandachtsgebieden minstens zo belangrijk zijn om als onderneming succesvol te zijn.

 

Met enige creativiteit zijn deze aandachtsgebieden ook prima toe te passen op (patiënten) verenigingen en stichtingen.

 

Strategie

Dit gaat over strategie die de organisatie gebruikt om haar doelstellingen te bereiken. Maar dan gaat het ook over de vraag wat is die doelstelling en belangrijker nog waarom is die doelstelling belangrijk en de moeite waard om je daar als organisatie hard voor te maken?

Het kiezen van een strategie is het meest effectief als die duidelijk geëxpliciteerd wordt en wordt gedeeld binnen de organisatie. Een strategie moet voor iedereen die actief is binnen de organisatie een duidelijk handvat zijn om het dagelijks handelen aan te toetsen.

 

Marketing en Sales

Deze aandachtsgebieden gaan natuurlijk over de verkoop van de producten die jouw organisatie maakt. Veel verenigingen en stichtingen zien zichzelf niet als een organisatie die iets maakt, laat staan dat ze iets te verkopen hebben. Maar dat is natuurlijk niet waar.

 

Ook op de gebieden voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging levert je organisatie producten voor de achterban. En de marketing en sales van deze producten gaan dan over het onder de aandacht brengen van deze producten of diensten en daarmee ook het onder de aandacht brengen van je organisatie om daarmee je doelstellingen te realiseren.

 

Marketing

Marketing is daarbij het bereiken van je doelgroep en je diensten of producten breed onder de aandacht brengen. Belangrijke marketingactiviteiten zijn dus een website, nieuwsbrief, social media, mailings, etc.

 

Sales

Sales is het proces om de geïnteresseerde zo goed mogelijk te begeleiden om over te gaan tot een actie (verkoop). Dat gaat dus bijvoorbeeld over het inschrijven op je nieuwsbrief, het afsluiten van een lidmaatschap, het geven van een donatie, maar ook over bijvoorbeeld het aanmelden als vrijwilliger of het tekenen van een petitie.

 

Productie

Dit aandachtsgebied gaat over het maken en leveren van je producten/diensten. Maar wat zijn die producten of diensten dan van de vereniging of stichting? Eigenlijk gaat dat over alles wat je doet als tegenprestatie voor de bijdragen die jouw doelgroep aan jouw organisatie levert (lidmaatschap, donatie, vrijwillige inzet). Je moet daarbij onder meer denken aan zaken als, het uitgeven van je blad, het organiseren van informatiebijeenkomsten, het geven van voorlichting via bijvoorbeeld de website, juridische ondersteuning, belangenbehartiging, etc.. Al deze producten kennen processen die ertoe leiden dat deze producten geleverd worden. Het aandachtsveld productie gaat over het zo goed mogelijk managen van deze processen.

 

Administratie

Bij dit aandachtsgebied is de boekhouding een belangrijk onderdeel. Maar het voeren van de boekhouding wordt vaak als taak gezien, maar eigenlijk gaat dit over de vraag Hoe doen we het als organisatie? En als je er zo naar kijkt zijn er waarschijnlijk veel meer cijfers op basis waarvan je iets kunt zeggen om de vraag te beantwoorden. Het kan dus ook gaan over hoe gaat het met ons website bezoek of de aanwas van ons ledenbestand.

 

Human Resources of personeelszaken

“Is dit ook van belang als er geen mensen in dienst zijn bij je stichting?” hoor ik je denken. Ja, wel degelijk! Want het gaat hierbij om het managen van het menselijk kapitaal en daar horen dus ook - of misschien wel juist - je vrijwilligers bij. Het gaat daarbij om het werven van vrijwilligers, het faciliteren van vrijwilligers zodat ze hun werk goed kunnen doen, misschien over het opleiden en bijscholen van de vrijwilligers en het voeren van een exitgesprek als ze er weer mee ophouden om voor je organisatie te werken.

Dit aandachtsgebied gaat dus niet over het aansturen van vrijwilligers, want dan gaat het over de inhoudelijke activiteiten van de vrijwilliger, waarmee hij of zij bijdraagt aan de organisatie. Dit aandachtgebied gaat over het faciliteren van je vrijwilligers.

 

Research en Development

Is dit ook een aandachtspunt voor een vereniging of stichting? Hierbij gaat het om het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Of over nieuwe manieren van communiceren met je achterban. Maar bijvoorbeeld ook over de vraag hoe je je producten nog beter op de behoefte van je achterban kan afstemmen. Of het inspelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen buiten je organisatie. Kun je als organisatie nog steeds hetzelfde doen als vijf jaar geleden. En wat kun je daarbij leren van andere organisaties.

 

Met een beetje creativiteit is dit model dus prima toe te passen op verenigingen en stichtingen. In een volgend blog zal ik nader ingaan op de verschillende deelgebieden.

 

Wil je verder praten over het verbeteren van jouw organisatiemodel, neem dan contact met me op.

 

Erik Thier

Directeur Het Ondersteuningsburo​

Stationsstraat 79-G

3811 MH, Amersfoort

8.30 - 17.00 uur Maandag t/m Vrijdag